menu Steun ons
Leo
Leo  Mijn verhaal Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen  
Steun de slachtoffers

Hoe lang mogen mensen in Nederland blijven nadat zij aangifte van mensenhandel hebben gedaan?

Besluit het slachtoffer of de getuige-aangever aangifte te doen, dan wordt deze meteen beschouwd als een aanvraag voor een verblijfsvergunning op grond van de B8/3-regeling. De verblijfsvergunning geldt voor de duur van het opsporingsonderzoek en de strafrechtelijke vervolging. De vergunning eindigt als het opsporingsonderzoek of de vervolging is afgerond of wordt geseponeerd. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over verblijfsvergunningen.
Als een slachtoffer of de getuige-aangever aangifte doet en daarnaast aangeeft uit Nederland te willen vertrekken, meldt de politie dit aan de contactpersoon mensenhandel van de IND. Er worden dan afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie (OM) over de wijze waarop het slachtoffer beschikbaar blijft voor justitie. Als het slachtoffer of de getuige-aangever tijdens of na de bedenktijdfase besluit geen aangifte te doen, vervalt de tijdelijke verblijfsvergunning.

Het slachtoffer dient Nederland in dat geval zelfstandig te verlaten.Wanneer het OM besluit de verdachte(n) niet of niet verder te vervolgen, dan kunnen slachtoffers en getuige-aangevers schriftelijk beklag indienen bij het gerechtshof. De beslissing op het beklag mag, sinds juli 2012, niet meer in Nederland worden afgewacht. Slachtoffers of getuige-aangevers die in dit geval langer in Nederland willen wonen, kunnen een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aanvragen bij de IND. Als er een verdachte veroordeeld wordt, kan het slachtoffer aanspraak maken op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (een vergunning 'niet-tijdelijke humanitaire gronden''). Ook indien het slachtoffer langer dan drie jaar een B8/3-vergunning heeft, kan hij aanspraak maken op een verblijfsvergunning niet-tijdelijke humanitaire gronden' slachtoffers bij wie het politieonderzoek niets heeft opgeleverd kunnen ook een aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden indienen. Zij moeten dan aantonen dat zij gevaar lopen in het land van herkomst (risico op vergelding), dat er andere belemmeringen of gevaren zijn in het terugkeren naar hun land, of dat er juist klemmende redenen zijn waarom iemand in Nederland moet blijven (denk aan gezondheid, humanitaire redenen, volledige inburgering). Veel slachtoffers van mensenhandel moeten echter na het verlopen van hun verblijfsvergunning terug naar hun eigen land.
1. Wat is mensenhandel?
2. Wat is het verschil met vrouwenhandel?
3. Wat is dwang?
4. Wat is uitbuiting?
5. Wat zijn de kenmerken van mensenhandel?
6. Wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?
7. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er?
8. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel doen aangifte?
9. Uit welke landen komen de slachtoffers?
10. Wat doet de Nederlandse overheid tegen mensenhandel?
11. Wat is de B8/3?
12. Hoe lang mogen mensen in Nederland blijven nadat zij aangifte van mensenhandel hebben gedaan?
13. Hoe komt het dat vrouwen en mannen slachtoffer worden van mensenhandel?
14. Welke strategieën gebruiken handelaren om slachtoffers aan zich te binden?
15. Welke perspectieven hebben cliënten als zij terugkeren naar huis?
16. Wat staat cliënten te wachten als ze terugkeren naar huis?
17. Is er gespecialiseerde opvang beschikbaar in Nederland?
18. Wat is een loverboy?
19. Waar kan een slachtoffer van mensenhandel hulp krijgen bij problemen?
20. Wat is een zorg/regiocoördinator?