JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Werken aan een gezonde arbeidsmarkt

CoMensha maakt zich sterk voor de aanpak van arbeidsuitbuiting en de positie van slachtoffers. Dit doet CoMensha doorlopend en op verschillende manieren via haar programma 'Arbeidsuitbuiting'.

Coördineren van opvang en ondersteuning
CoMensha zorgt voor de eerstelijns coördinatie van opvang van en ondersteuning aan mogelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting, dit in nauwe samenwerking met zorgcoördinatoren. Voor de groep slachtoffers van arbeidsuitbuiting heeft CoMensha op drie plekken in het land ‘ISZW crisisopvangplaatsen’ gerealiseerd, zodat te allen tijde slachtoffers van arbeidsuitbuiting kunnen worden geplaatst door de Inspectie SZW (ISZW) wanneer ze door hen worden aangetroffen.

Optimaliseren van de ketensamenwerking
Voor een optimale aanpak van arbeidsuitbuiting en bescherming van slachtoffers is een goede ketensamenwerking essentieel. CoMensha draagt bij aan de samenwerking tussen alle relevante partners, waaronder FairWork, FNV, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Inspectie SZW, het OM, de advocatuur, zorgcoördinatoren en opvanginstellingen. CoMensha heeft bijvoorbeeld het ISZW-hulpverlenersoverleg geïnitieerd (tweemaal per jaar sinds 2017) om de samenwerking tussen ISZW en hulpverlening in de aanpak van arbeidsuitbuiting en bescherming van slachtoffers te verbeteren.

Onderzoek en advies
CoMensha draagt met haar expertise bij aan de bewustwording en kennis over het fenomeen arbeidsuitbuiting door middel van onderzoek en advies. CoMensha heeft bijvoorbeeld voor de Fundamental Rights Agency (FRA) onderzoek gedaan naar de ervaringen en inzichten van arbeidsmigranten die slachtoffer zijn geworden van arbeidsuitbuiting in Nederland en, in opdracht van het Ministerie van SZW, naar het beïnvloeden van groepsdynamiek onder slachtoffers van arbeidsuitbuiting om hun aangiftebereidheid te vergroten.
Ook geeft CoMensha regelmatig presentaties over arbeidsuitbuiting voor studenten en professionals, in binnen -en buitenland. 

Onderwijs
Verder heeft CoMensha heeft onderwijsmodules ontwikkeld over arbeidsuitbuiting die in sociaal-juridisch-onderwijs kunnen worden ingezet, om zo de kennis over arbeidsuitbuiting onder de professionals van de toekomst te vergroten. Zie daarvoor de Mensenhandel Academy.

Gezonde arbeidsmarkt & optimale aanpak ernstige benadeling/arbeidsuitbuiting
Samen met relevante ketenpartners, waaronder FairWork, vakbonden, gemeenten en verschillende ministeries trekt CoMensha op om een gezonde arbeidsmarkt te realiseren in lijn met actielijn 2 in het programma ‘Samen tegen Mensenhandel’. Want voorkomen is beter dan genezen.

Er moet een heldere norm en ondergrens gesteld worden over wat goed en slecht werkgeverschap is, wat leidt tot een gezonde arbeidsmarkt met eerlijke concurrentie. Hierbij is het belangrijk dat enerzijds stappen worden gemaakt tot het bevorderen van een eerlijke en gezonde arbeidsmarkt, en anderzijds dat de aanpak van ernstige benadeling van werknemers en arbeidsuitbuiting en de bescherming van slachtoffers van deze misdrijven worden geoptimaliseerd.

Bemiddelen naar eerlijk werk
Wanneer er onverhoopt toch arbeidsuitbuiting plaatsvindt, maakt CoMensha zich hard, wederom samen met andere sociale partners, om slachtoffers van ernstige benadeling en arbeidsuitbuiting te ondersteunen. Dit betekent niet alleen opvang, psychische en juridische ondersteuning, maar ook het bemiddelen naar eerlijk werk.