JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Verbeteren van samenwerking en kennis over mensenhandel onder zorgverlener

CoMensha werkt sinds 2018 en vanaf 2020 in samenwerking met FairWork - op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - aan projecten om de kennis over mensenhandel onder zorgverleners te vergroten. Dit is nodig, want bijvoorbeeld; van 88% van alle mensen die in een situatie van seksuele uitbuiting zitten en een zorgverlener bezoeken tijdens die periode, weet maar 20% van alle zorgverleners genoeg om deze vorm van geweld goed te kunnen signaleren en mensen te kunnen ondersteunen.  

Het is dus belangrijk dat zorgverleners weten wat mensenhandel is, welke verschillende verschijningsvormen van mensenhandel er zijn en wat je kunt doen met signalen. De gangbare methode voor professionals in Nederland om geweld (zo ook mensenhandel) te signaleren, slachtoffers te ondersteunen, en het geweld eventueel te melden, is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

Binnen het project 'Verbeteren van kennis over mensenhandel onder zorgverleners' biedt CoMensha zorgverleners verschillende vormen van ondersteuning met de volgende doelstellingen:

 • Vergroten van kennis over mensenhandel onder zorgverleners 
 • Stimuleren en faciliteren van kennis- en expertise-ontwikkeling over mensenhandel op lokaal en landelijk niveau
 • Het verbeteren van de signalering, ketensamenwerking, meldroutes, doorverwijzing en regelen van zorg

Resultaten:

 • De artsenfederatie KNMG heeft mensenhandel opgenomen in de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Factsheets van geweld in afhankelijkheidsrelatie ontwikkeld (Engels en Nederlands
 • Het merendeel van de Veilig Thuis organisaties heeft inmiddels een aandachtfunctionaris mensenhandel. 
 • Sinds 2018 is er een landelijk aandachtfunctionarissen overleg mensenhandel, waar alle aandachtsfunctionarissen mensenhandel van Veilig Thuis voor worden uitgenodigd (gaat door tot minimaal eind 2021)
 • CoMensha organiseerde bewustwordings- en voorlichtingsbijeenkomsten mensenhandel bij de afzonderlijke Veilig Thuis organisaties voor alle medewerkers (gaat door tot minimaal eind 2021)

Vanaf medio 2020 richten we ons tevens op de volgende zaken:

 • Het vergroten van de bewustwording over mensenhandel bij medisch professionals (met nadruk op de huisartsen) en het ontwikkelen van hun vaardigheden bij de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel. 
 • Vervolg en verdere uitbreiding van het  traject met Veilig Thuis, opdat goede kennis ontstaat en blijft bestaan bij de organisatie waar advies omtrent mensenhandel wordt ingewonnen en wordt gemeld. 

Activiteiten:

 1. Een verdiepingstraining voor de aandachtfunctionarissen van Veilig Thuis, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en o.a. hoe de werkvloer te voeden met het doel om slachtoffers (eerder) te signaleren;
 2. Bewustwordingsbijeenkomsten (samen met KNMG) om meer kennis en attitude over mensenhandel bij te brengen en bekendheid geven aan de vernieuwde meldcode; 
 3. FairWork ontwikkelt (met CoMensha) geaccrediteerde trainingen voor huisartsen die zich richten op de kennis en bewustwording over mensenhandel, en vaardigheden om vervolgens te kunnen handelen bij signalen of vermoedens van mensenhandel;
 4. FairWork ontwikkelt een toolkit voor huisartsen. In de toolkit is het trainingsontwerp voor huisartsen vastgelegd. Dit is een handzame leidraad hoe je huisartsen kunt leren signaleren.