KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

ANBI

CoMensha heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit kan interessant zijn voor donateurs, omdat bepaalde giften aftrekbaar zijn van de belasting. Dit kan gelden voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Op de website van de Belastingdienst is daarover meer informatie te vinden.

Algemene gegevens
Stichting CoMensha
Smallepad 30
3811 MG Amersfoort 


Telefoon (033) 448 11 86
e-mail info@comensha.nl
website www.comensha.nl
LinkedIn 
Twitter @comensha

RSIN: 007088085
IBAN: NL45 INGB 0003 4980 00
BIC: INGBNL2A
KVK: 41182114

Doelstelling van CoMensha
Al datgene te doen dat een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van mensenhandel op nationaal en internationaal niveau, te handelen vanuit de situatie en het belang van het slachtoffer en vanuit het perspectief van de mensenrechten. Zie ook onze missie & visie.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

  • Het versterken van de positie van CoMensha en CoMensha beter profileren en positioneren.
  • Het vergroten van de financiële basis en duurzaamheid van CoMensha.
  • Het optimaliseren van de dataverzameling en hierdoor het vergroten van het relevante aanbod van registratiegegevens voor stakeholders.
  • De interne organisatie verder optimaliseren, zodat de kerntaken optimaal (kunnen) worden uitgevoerd.
  • Het verder verbeteren en intensiveren van de professionele samenwerking met belangrijke ketenpartners op strategische onderdelen.
  • Het signaleren en agenderen van knelpunten en oplossingsrichtingen bij de aanpak van mensenhandel.
  • Het Caribisch deel van het Koninkrijk 'CoMensha proof' maken.


Directeur-bestuurder
Mevrouw drs. Ina (H.R.) Hut.

Het beloningsbeleid
De bestuurder-directeur krijgt een maandelijkse vaste salariëring welke wordt verantwoord in de jaarrekening.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een bescheiden honorering. Deze is lager dan € 1.700,00 op jaarbasis.
De medewerkers van CoMensha krijgen hun beloning conform de cao Sociaal Werk 2021-2023.

Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

zie Jaarrekening 2021
zie Jaarrekening 2020
zie Jaarrekening 2019
zie Jaarrekening 2018
zie Jaarrekening 2017
zie Jaarrekening 2016
zie Jaarrekening 2015
zie Jaarrekening 2014
zie Jaarrekening 2013
zie Jaarrekening 2012
zie Jaarrekening 2011
zie Jaarrekening 2010
zie Jaarrekening 2009
zie Jaarrekening 2008